1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever.

1.2. Cerbenex E.Z. kan de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. zullen van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.3. Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. en/of de tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Cerbenex E.Z. zijn vastgelegd.

1.4. Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Cerbenex E.Z. gesloten overeenkomst.

1.5. De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

2. Definities

2.1. In de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

2.2. Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden wordt begrepen de voorwaarden die van toepassing zijn op Derden Producten en Diensten.

2.3. Applicatie Software: De applicatie die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) Cerbenex E.Z. Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever.

2.4. As is: De eigenschappen van het Product zijn niet (geheel) beschreven en Opdrachtgever geeft aan de eigenschappen van het Product voldoende te kennen en/of getest te hebben en het Product af te nemen zoals het wordt aangeboden. Opdrachtgever koopt op eigen bate en schade en partijen sluiten een beroep op dwaling uit. Partijen doen bij een As is levering afstand van hun recht een beroep te doen op het bepaalde in Boek 7:17 B.W. en doen afstand van het recht om na de (op/af)levering (partiële) ontbinding of vernietiging van die overeenkomst in te roepen of in rechte te vorderen.

2.5. As specified: Levering van het Product is in overeenstemming met de Documentatie.

2.6. Cerbenex E.Z.: Cerbenex E.Z. en diens rechtsopvolgers of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. van toepassing heeft verklaard.

2.7. Cerbenex E.Z. Producten en Diensten: Alle door Cerbenex E.Z. verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Cerbenex E.Z. berusten.

2.8. Back-up: Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

2.9. Derden Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via Cerbenex E.Z. aan Opdrachtgever en waar Cerbenex E.Z. in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product en Dienst.

2.10. Derden Producten en Diensten: Alle door Cerbenex E.Z. verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden.

2.11. Documentatie: De nadere (functionele) beschrijving van Producten en Diensten die aan Opdrachtgever wordt geleverd dan wel verstrekt.

2.12. Fair Use: Het redelijke gebruik door Opdrachtgever van de Producten en Diensten.

2.13. Hosting: Het aanbieden en toegang verschaffen tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of Applicatie software, op de door derden onderhouden Infrastructuur welke zijn geplaatst in Datacenters.

2.14. Cerbenex E.Z. Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door Cerbenex E.Z. wordt beheerd en waar Cerbenex E.Z. controle op kan uitvoeren.

2.15. Infrastructuur: De verzameling informatie- en communicatie technologische voorzieningen zoals software en hardware die gebruikt worden voor dataverwerking. Dit kan zijn Cerbenex E.Z. Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur.

2.16. Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

2.17. Objectcode: De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

2.18. Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 15.

2.19. Opdrachtgever: Een ieder (optredend in hoedanigheid van consument of niet) die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Producten en Diensten.

2.20. Procesdata: De binnen webhosting door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

2.21. Producten en/of Diensten: Alle door Cerbenex E.Z. verstrekte Cerbenex E.Z. Producten en Diensten en/of Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

2.22. Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar Cerbenex E.Z. geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder.

2.23. Standaard Programmatuur: Algemene basisprogrammatuur, die nog niet specifiek voor Opdrachtgever is aangepast, ingericht, geconfigureerd, dan wel bij Opdrachtgever is geïmplementeerd.

2.24. Sourcecode: De computerprogrammeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

2.25. Support: Zoals nader omschreven in artikel 17.

2.26. Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 33.

2.27. Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

 

3. Bevestiging

3.1. Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Cerbenex E.Z. zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Cerbenex E.Z.. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding.

 

4. Aanbiedingen

4.1. Alle aanbiedingen van Cerbenex E.Z. zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

4.2. Aanbiedingen van Cerbenex E.Z. zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 5.

5. Overeenkomsten

5.1. Een overeenkomst tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever waarvoor geen nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht.

5.2. Indien een overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkens voor dezelfde duur als de duur van de daaraan voorafgaande overeenkomst.

5.3. Opzegging van de overeenkomst vindt plaats door middel van een aangetekende brief, die uiterlijk 3 maanden voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen, dan wel middels opzegging in de online portal op de servicepagina middels elektronische handtekening, uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de verlenging van de overeenkomst. Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument heeft het recht de overeenkomst van onbepaalde duur op ieder moment te ontbinden met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Voor een Opdrachtgever in andere hoedanigheid geldt een opzegtermijn van 3 maanden.

5.4. Een consument, zijnde een natuurlijk persoon als Opdrachtgever, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten, middels het verzenden van een e-mailbericht aan Cerbenex, het adres te vinden op de website van Cerbenex E.Z. Een consument kan niet gebruik maken van dit recht op ontbinding indien Cerbenex E.Z. reeds is aangevangen met het verrichten van zijn diensten, met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van consument, consument heeft verklaard afstand te doen van recht tot ontbinding na aanvang van de werkzaamheden door Cerbenex E.Z..

5.5. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

5.6. Cerbenex E.Z. heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te vorderen, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of de WSNP van toepassing wordt verklaard of indien Opdrachtgever’s onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen, of er wordt conservatoir en/of executoriaal beslag op een substantieel deel van haar vermogen gelegd of Opdrachtgever’s onderneming verliest de vrije beschikking hierover. In deze gevallen is elke vordering van Cerbenex E.Z. op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar en maakt Cerbenex E.Z. niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging.

5.7. Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals maar niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

6. Medewerking

6.1. Alle opdrachten worden door Cerbenex E.Z. uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Cerbenex E.Z. kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen en deze voor Cerbenex E.Z. vooraf aangegeven, ook uitvoerbaar zijn.

6.2. Opdrachtgever zal Cerbenex E.Z. alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

6.3. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cerbenex E.Z. staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Cerbenex E.Z. in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Cerbenex E.Z. het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

6.4. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Cerbenex E.Z. te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

6.5. Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt in de Producten en Diensten (na daartoe eerst de vereiste schriftelijke toestemming te hebben ontvangen van Cerbenex E.Z., zoals nader uiteengezet in artikel 13.1.4), is Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen aan Cerbenex E.Z. mede te delen in de gevallen dat Cerbenex E.Z. Onderhoud, Support dan wel andere diensten levert met betrekking tot de aan Opdrachtgever verstrekte Producten en Diensten.

7. Geheimhouding

7.1. Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever, hierbij uitdrukkelijk ook doelend op consumenten Opdrachtgevers, verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennisnemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

7.2. Cerbenex E.Z. is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de Cerbenex E.Z. website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. Cerbenex E.Z. is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade voor zover de wet bepaald en met in acht neming van artikel 6:196c Burgerlijk Wetboek. De totale aansprakelijkheid van Cerbenex E.Z. zal, met inachtneming van artikel 8.2 en 8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die Cerbenex E.Z. heeft ontvangen van Opdrachtgever van de voor die overeenkomst bedongen prijs over de laatste 3 maanden voorafgaand aan het schadegeval (exclusief BTW) met een maximumbedrag gelijk aan het maandbedrag wat aan Opdrachtgever in de maand voorafgaand aan de gebeurtenis door Cerbenex E.Z. is gefactureerd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekeraar van Cerbenex E.Z. in voorkomende gevallen toekent.

8.2. Cerbenex E.Z. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gegevens die via het netwerk zijn getransporteerd, of voor schade die het gevolg is van missen van gegevens omdat een dienst van Cerbenex E.Z. niet zou zijn ontvangen.

8.3. Cerbenex E.Z. is niet aansprakelijk in gevallen waarin schade is ontstaan door het niet of niet tijdig melden van fouten/ gebreken en/of Storingen door Opdrachtgever.

8.4. Cerbenex E.Z. heeft zich ter zake van schade verzekerd. Cerbenex E.Z. is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Cerbenex E.Z. gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Cerbenex E.Z.’s eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

8.5. De totale aansprakelijkheid van Cerbenex E.Z. voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

8.6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.
De redelijke kosten, gemaakt ter herstel van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot herstel van schade én Cerbenex E.Z. na schriftelijk verzoek daartoe, niet zelf een tijdige oplossing kan aanbieden ter herstel van schade.

8.7. Aansprakelijkheid van Cerbenex E.Z. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

8.8. Buiten het in artikel 8 genoemde geval rust op Cerbenex E.Z. geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

8.9. De aansprakelijkheid van Cerbenex E.Z. ontstaat slechts indien Opdrachtgever Cerbenex E.Z., onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Cerbenex E.Z. ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Cerbenex E.Z. in staat is adequaat te reageren.

8.10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Cerbenex E.Z. daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. Voor Opdrachtgevers optredend als consument bedraagt deze termijn 1 jaar.

8.11. Opdrachtgever vrijwaart Cerbenex E.Z. van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af/op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Cerbenex E.Z. is afgeleverd.

8.12. Cerbenex E.Z. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die Cerbenex E.Z. aan Opdrachtgever heeft (af/op)geleverd. Indien mogelijk zal Cerbenex E.Z. zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

8.13. Tenzij er een service level agreement is overeengekomen die anders bepaalt, is Cerbenex E.Z. niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en/of Garantie. Cerbenex E.Z. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van het feit dat Cerbenex E.Z. dient te voldoen aan bepaalde, veranderende en nieuwe wetgeving en andere regelgeving.

9. Overdracht

9.1. De tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cerbenex E.Z..

9.2. Opdrachtgever geeft Cerbenex E.Z. bij voorbaat het recht en de toestemming, om, zonder enig voorbehoud, de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan:
– moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; enkel Opdrachtgever, optredend als consument behoudt alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden.
– een derde partij in het geval van fusie of overname van Cerbenex E.Z..

9.3. Indien dit geschiedt, zal Cerbenex E.Z. Opdrachtgever hieromtrent informeren.

10. Tekortkoming

10.1. Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Cerbenex E.Z. liggen en bedrijfsrisico’s van Cerbenex E.Z., zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Cerbenex E.Z., het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.

10.2. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Cerbenex E.Z. de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

10.3. Cerbenex E.Z. behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Cerbenex E.Z. voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

10.4. Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

11. Nietigheid

11.1. Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

11.2. Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

12. Toepasselijk Recht

12.1. Op alle door Cerbenex E.Z. met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

12.2. Enkel de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem is bevoegd van geschillen in eerste aanleg kennis te nemen. Enkel in het geval van een Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument, kan er door Cerbenex E.Z. en/of consument voor gekozen worden om een geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin die Opdrachtgever optredend in hoedanigheid van consument woonachtig is.

13. Gebruiksrecht

13.1. Cerbenex E.Z. verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende documentatie.

13.2. Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten en Diensten op de met Cerbenex E.Z. overeengekomen verwerkingseenheid en het met Cerbenex E.Z. overeengekomen aantal gebruikers, servers en/of werkstations. Indien geen nadere afspraken zijn gemaakt is het gebruiksrecht beperkt tot de verwerkingseenheid waarop de Producten en Diensten het eerst zijn geïnstalleerd en het aantal gebruikers, servers en/of werkstations is beperkt tot 1 (één).

13.3. Het gebruiksrecht voor software Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. en/of tenzij het gebruiksrecht een verveelvoudiging betreft die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten.

13.4. Het is Opdrachtgever verboden de (Maatwerk) Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Cerbenex E.Z. te hebben ontvangen. Het is Opdrachtgever verboden functionaliteiten toe te voegen aan (Maatwerk) Producten en Diensten.

13.5. Het gebruiksrecht op de Producten en Diensten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

13.6. Opdrachtgever is niet bevoegd onder welke titel dan ook of op welke wijze dan ook de Producten en Diensten al dan niet tegen vergoeding ter beschikking te stellen aan derden (onder derden vallen tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen van Opdrachtgever).

13.7. Reverse engineering, decompilatie of enige andere wijze van aanpassing van de Producten en Diensten naar een voor mensen leesbare vorm door Opdrachtgever is verboden, tenzij expliciet op grond van dwingend recht toegelaten.

13.8. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

13.9. De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 29. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

14. Onderhoud

14.1. Cerbenex E.Z. biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Cerbenex E.Z. Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen. Indien Cerbenex E.Z. Sourcecodes verstrekt aan Opdrachtgever dan is die verstrekking gedaan met het enige doel dat Cerbenex E.Z. (in)direct Onderhoud verricht en/of kan verrichten op locatie van de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan tijdens dan wel na de Overeenkomst betreffende Onderhoud, zelf Onderhoud te verrichten aan het Product.

14.2. Onderhoud op de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten geschiedt op basis van een periodiek Voorschot en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen in dit artikel bepaalt.

14.3. Onderhoud omvat het ter beschikking stellen van updates, met inbegrip van documentatie, van de aan Opdrachtgever gelicencieerde Cerbenex E.Z. Producten en Diensten die een kwalitatieve dan wel functionele verbetering van het ter beschikking gestelde Cerbenex E.Z. Product inhouden. Cerbenex E.Z. is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden van eventuele updates.

14.4. Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Cerbenex E.Z. gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

14.5. Cerbenex E.Z. is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Cerbenex E.Z. Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

14.6. Indien Opdrachtgever nieuwe updates weigert te installeren die door Cerbenex E.Z. aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt Cerbenex E.Z. zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen, dan wel de overeenkomst aan deze weigering aan te passen.

 

15. Adviezen

15.1. Alle Producten en Diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals maar niet beperkt tot Support (artikel 16), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

15.2. Cerbenex E.Z. is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

15.3. Cerbenex E.Z. zal adviezen geven op basis van door Cerbenex E.Z. aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals maar niet beperkt tot incompatibilitieitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

16. Support

16.1. Support omvat het geven van mondelinge en schriftelijke adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten.

16.2. Cerbenex E.Z. zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten. Cerbenex E.Z. is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten.

16.3. Tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever kunnen nadere afspraken worden overeengekomen omtrent de dienstverlening en om deze afspraken vast te leggen in een Service Level Agreement (SLA).

16.4. Standaard wordt geen ondersteuning verleend op software dat niet wordt geleverd door Cerbenex E.Z.. Tegen betaling van een maandelijkse vergoeding is het mogelijk met vragen over software terecht te kunnen bij de servicedesk.

16.5. Opdrachtgever heeft geen recht op support op grond van een afgesloten SLA indien een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken, onbetaald is gebleven.

17. Implementatie

17.1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Cerbenex E.Z. de Producten en Diensten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

17.3. Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle door of middels Cerbenex E.Z. opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

17.4. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

17.5. Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Cerbenex E.Z. om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

18. Back-ups

18.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. Cerbenex E.Z. zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups kenbaar maken.

18.4. Uitsluitend indien en voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat Cerbenex E.Z. geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups, zal Cerbenex E.Z. Back-ups maken. Cerbenex E.Z. is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft doch niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups of enig ander verlies of onbruikbaar worden van gegevens. Opdrachtgever is te allen tijde geheel zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren en testen van de integriteit, leesbaarheid en bruikbaarheid van de Back-ups. Dit geldt ook indien Cerbenex E.Z. een Back-up terugzet ten behoeve van Opdrachtgever, ongeacht de reden van dit terugzetten.

 

19. Werkzaamheden

19.3. Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

19.4. Voor elke onafgebroken periode waarin Cerbenex E.Z. voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Cerbenex E.Z. verricht, is Cerbenex E.Z. gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

19.5. Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

19.6. Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Cerbenex E.Z. gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

19.7. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Cerbenex E.Z. gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Cerbenex E.Z. is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

19.8. Cerbenex E.Z. is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

20. Storingen

20.1. Van een storing is sprake indien onvoorzien de Producten en/of Diensten voor minimaal twee uur tijdelijk, deels of geheel uitvallen, toe te rekenen aan Cerbenex en de Producten en/of Diensten derhalve voor Opdrachtgever niet beschikbaar zijn.

20.2. Opdrachtgever dient de volgende procedure te volgen voor het aanmelden van storing(en).
1). Opdrachtgever controleert of de storing al bekend is bij Cerbenex E.Z. en deze al gecommuniceerd is via noc.Cerbenex
2). Opdrachtgever controleert of de oorzaak van de storing zich in het verantwoordelijkheidsgebied van Cerbenex E.Z. bevindt.
3). Wanneer geen van bovenstaande zaken van toepassing zijn heeft Opdrachtgever het recht om contact op te nemen via de daarvoor bestemde e-mail kanaal (support@cerbenex.nl).
Kantooruren zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

20.3. Opdrachtgever zorgt dat hij/zij na het aanmelden van een storing bereikbaar is op de e-mail adres waarvan de melding is ingestuurd. Wanneer dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit proactief aan te geven bij aanmelding van de storing en alternatieven te communiceren.

20.4. Bij discussie over het binnen of buiten support vallen van een bepaald probleem is het oordeel van Cerbenex E.Z. leidend.

20.5. Opdrachtgever heeft geen recht op support op grond van een afgesloten SLA indien een factuur waarvan de betalingstermijn is verstreken, onbetaald is gebleven.

 

21. Hosting & Diensten

21.1. Cerbenex E.Z. kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Webhosting. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

21.2. In het kader van de toegang tot en het gebruik van webhosting, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Cerbenex E.Z. vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect medegedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Cerbenex E.Z. rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot webhosting en het gebruik ervan door Cerbenex E.Z. opgeschort.

21.3. Opdrachtgever stelt Cerbenex E.Z. in de gelegenheid te controleren of de in artikel 21.2. van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

21.4. Indien Opdrachtgever na de in artikel 14 bedoelde controle alsnog de in artikel 21.2. bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Cerbenex E.Z. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

21.5. Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Cerbenex E.Z. omtrent webhosting op te volgen.

21.6. Cerbenex E.Z. is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de webhosting te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Cerbenex E.Z. verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van webhosting die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

21.7. Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Cerbenex E.Z.. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Cerbenex E.Z. die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

21.8. De kosten voor het opheffen van storingen, inclusief storingen die alleen anderen dan Opdrachtgever belemmeren, komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

21.9. Cerbenex E.Z. stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot webhosting dan wel het niet-beschikbaar zijn van webhosting. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 21.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

22. Beschikbaarheid

 

22.1. Cerbenex E.Z. is gerechtigd haar apparatuur te verplaatsen, uit te schakelen of te verwijderen indien onvoorziene omstandigheden daartoe dwingen.

22.2. Cerbenex E.Z. heeft het recht om haar diensten danwel systemen of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering. Cerbenex E.Z. zal proberen om Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte te stellen en een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Cerbenex E.Z. is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling, noch zullen geplande werkzaamheden inbreuk kunnen maken op afgegeven beschikbaarheidsgaranties.

22.3. Cerbenex E.Z. garandeert onder andere niet dat het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

22.4. Cerbenex E.Z. heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

22.5. Cerbenex E.Z. zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van zowel haar hosting als andere diensten te verzekeren.

22.6. Cerbenex E.Z. zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Cerbenex E.Z. gebruikte computerapparatuur en computerprogramma’s en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en). Indien Opdrachtgever specifieke beveiligingsmaatregelen wenst (bijvoorbeeld gelet op de aard van de Procesdata), dan dient Opdrachtgever die wens uitdrukkelijk aan Opdrachtgever voor te leggen opdat Cerbenex E.Z., indien mogelijk, een voorstel kan doen voor mogelijke implementatie daarvan en de prijzen daarvoor.

23. ID & Gegevens

23.3. Cerbenex E.Z. zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Cerbenex E.Z. hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

23.4. Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid/ door Opdrachtgever. In geen geval is Cerbenex E.Z. aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

23.5. Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Cerbenex E.Z. Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

23.6. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 23.5, is Opdrachtgever direct in verzuim.

25. Dataverkeer

25.3. Cerbenex E.Z. heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Cerbenex E.Z. treedt slechts op als een doorgeefluik. Cerbenex E.Z. geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

25.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 28, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.

25.5. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Cerbenex E.Z. schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

25.6. Alle kosten verbonden aan het overzetten van data en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere server en/of applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

27. Persoonsgegevens

27.1. Opdrachtgever is ‘(verwerkings) ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Cerbenex E.Z. ten behoeve van Opdrachtgever.

27.2. Opdrachtgever vrijwaart Cerbenex E.Z. van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

27.3. Voor zover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Cerbenex E.Z. voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat onder meer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Cerbenex E.Z.. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Cerbenex E.Z. hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

27.4. Met uitzondering van hetgeen in artikel 27.1.1 bepaald, is Cerbenex E.Z. als ‘bewerker’ (‘verwerker’) in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en AVG verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Cerbenex E.Z. noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Cerbenex E.Z.. Cerbenex E.Z. zal zich als ‘bewerker’ (‘verwerker’) houden aan alle op hem van toepassing zijnde wettelijke privacyrechtelijke verplichtingen.

27.5. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de verwerkingsovereenkomst zoals deze is terug te vinden op de website van Cerbenex E.Z.

28. Gedragscode

28.1. Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van aangeboden diensten en producten. Het is verboden de aangeboden diensten en producten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich:
beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Cerbenex E.Z. en/of derden; verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

28.2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

28.3. Het is verboden om de aangeboden diensten en producten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:
– het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
– het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
– spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
– het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
– seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
– verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
– dreigementen;
– opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
– het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Cerbenex E.Z. en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.
– toepassingen te draaien op het Cerbenex E.Z. platform die continue (nagenoeg) alle beschikbare resources opeisen die op een server aanwezig zijn.

28.4. Cerbenex E.Z. behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Cerbenex E.Z. erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels Cerbenex E.Z. aangeboden diensten en producten inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van webhosting en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

28.5. Cerbenex E.Z. behoudt zich het recht voor om telefoonnummer, IP-adressen, e-mailadressen en andere gegevens van Opdrachtgever met interne en externe databases te vergelijken met als doel frauduleuze intenties van Opdrachtgever te kunnen herkennen.

28.6. Cerbenex E.Z. en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 28.1.6 door en/of ten behoeve van Cerbenex E.Z. genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 28.1.6 door en/of ten behoeve van Cerbenex E.Z. genomen maatregelen onverkort van toepassing.

28.7. Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Cerbenex E.Z. zoals uiteengezet in artikel 28.1.4, heeft Cerbenex E.Z. overeenkomstig artikel 5.1.4 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Cerbenex E.Z. tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

29. Derden Producten

Derden Producten en Diensten

29.1. Cerbenex E.Z. is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Cerbenex E.Z. is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

29.2. Indien Cerbenex E.Z. Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

29.3. Cerbenex E.Z. levert rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

29.4. Er vindt door Cerbenex E.Z. geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

30. A.V. Derden

30.1. De Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Cerbenex E.Z. en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Cerbenex E.Z. de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

30.2. Opdrachtgever kan gebruik maken van netwerken die direct of indirect zijn verbonden met het Cerbenex E.Z. netwerk. Indien Opdrachtgever hiervoor kiest en zichzelf toegang verschaft zal Opdrachtgever zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden die op dat moment gelden voor het gebruik van dat netwerk. Er kan niet van Cerbenex E.Z. worden verwacht dat zij de voorwaarden die die derden gebruiken ter beschikking stelt aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Cerbenex E.Z. voor elke vordering die voortvloeit uit de niet-nakoming van deze bepaling door Opdrachtgever.

31. Prijzen/betalingen

31.1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

31.2. Cerbenex E.Z. zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Facturen worden niet met gewone post aan Opdrachtgever verzonden. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum betalen zonder tot compensatie of verrekening uit welken hoofde dan ook, gerechtigd te zijn. Opdrachtgever, niet optredend in hoedanigheid van consument, heeft geen recht op opschorting. Bezwaren tegen de factuur moeten binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en met goede argumenten ter kennis van Cerbenex E.Z. worden gebracht. Ingeval van betwisting van (een deel van) de factuur is Opdrachtgever niet verplicht dat deel van de vergoeding en/of de kosten te voldoen waarover geen overeenstemming tussen partijen bestaat. Voor wat betreft het onbetwiste gedeelte geldt dat dit dient te worden voldaan op de wijze en binnen de termijn als in dit lid omschreven.

31.3. Wanneer Opdrachtgever niet optredend in hoedanigheid van consument tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Cerbenex E.Z. verschuldigd de kosten (waaronder kosten verschuldigd vanwege door een advocaat of gemachtigde verleende rechtsbijstand), zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Cerbenex E.Z. verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,- (veertig euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

31.4. Cerbenex E.Z. heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

31.5. Indien Cerbenex E.Z. niet in staat is tot (af/op)leveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Cerbenex E.Z. gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

31.6. Het verschuldigde bedrag in artikel 31.1. kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Cerbenex E.Z. geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Cerbenex E.Z. worden uurlonen, reis- en wachttijdvergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijdvergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. De wijze van vervoer wordt door Cerbenex E.Z. bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

31.7. Bovenstaande bepalingen laten overige Cerbenex E.Z. toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

32. Prijswijzigingen

32.1. De tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Cerbenex E.Z. is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Cerbenex E.Z. zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ‘CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering’.

32.2. Cerbenex E.Z. zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

33. Voorschot

33.1. Cerbenex E.Z. is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Cerbenex E.Z. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Cerbenex E.Z. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

34. Eigendomsrechten

Rechten van Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever

34.1. Cerbenex E.Z. heeft het exclusieve recht de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

34.2. Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door Cerbenex E.Z. uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de (af/op) levering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Cerbenex E.Z. berusten.

34.3. Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Cerbenex E.Z. zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

34.4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

34.5. De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Cerbenex E.Z. deze rechten heeft.

34.6. Indien Cerbenex E.Z., Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Cerbenex E.Z. berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Cerbenex E.Z. dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Cerbenex E.Z. dan wel de derde rechthebbende.

34.7. Cerbenex E.Z. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en overige rechten voor met betrekking tot documentatie die worden verstrekt. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan dit op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, aan derden af te staan of in bruikleen te geven. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn werknemers en/of derden aan voornoemde verplichtingen zullen voldoen.

35. Vrijwaring

35.1. Cerbenex E.Z. zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Cerbenex E.Z. Producten en Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Cerbenex E.Z. zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits Opdrachtgever:
– Cerbenex E.Z. onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en
– de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Cerbenex E.Z. overlaat.

35.2. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Cerbenex E.Z. zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Cerbenex E.Z. Product te verwerven of het Cerbenex E.Z. Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Cerbenex E.Z. de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Cerbenex E.Z. het afgeleverde Cerbenex E.Z. Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Cerbenex E.Z. Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Cerbenex E.Z. Product gemaakte gebruik.

35.3. Cerbenex E.Z. zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:
– deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten en Diensten afgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
– hetgeen (af)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (af)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht;
– Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

35.4. Indien tussen Cerbenex E.Z. en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Cerbenex E.Z. vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.